Skip to main content

Gegevens­bescherming

Foto’s en illustraties

© Peter Greven Nederland C.V., Peter Greven GmbH & Co. KG

Disclaimer 

Peter Greven Nederland C.V. heeft het gebruiksrecht voor alle teksten op deze website. Gebruikers mogen het informatiemateriaal alleen kopiëren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen als gegarandeerd is dat:

1. de documenten niet gewijzigd of vervalst worden;

2. voor het ter beschikking stellen van het materiaal geen kosten worden berekend;

3. de auteursrechtelijke en juridische informatie is bijgevoegd en de bron wordt vermeld.

Peter Greven Nederland C.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de aangeboden content te wijzigen of aan te vullen. Peter Greven Nederland C.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, als gevolg van informatie of indrukken die door deze website worden gegeven. De content van deze website is zorgvuldig gecontroleerd. Peter Greven Nederland C.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie volledig, juist en in alle gevallen actueel is. Dit geldt ook voor alle hyperlinks waarnaar deze website direct of indirect verwijst. Peter Greven Nederland C.V. is niet verantwoordelijk voor de content van gelinkte externe websites. Indien u de bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van de website niet kunt of wilt aanvaarden, verzoeken wij u deze website te verlaten.

Peter Greven Nederland C.V./Peter Greven GmbH & Co. KG of de opgegeven aanbieder of auteur bezitten het auteursrecht en andere eigendomsrechten op alle webpagina’s met inbegrip van de lay-out, brontekst, software en volledige content ervan. De gebruiker is uitsluitend gerechtigd de content zoals beoogd te raadplegen in de vorm zoals die door Peter Greven Nederland C.V. wordt aangeboden. Voor het overige behoudt Peter Greven Nederland C.V. zich alle rechten voor. In het bijzonder is het nadrukken, het opnemen in online services en websites, het kopiëren op gegevensdragers en het afdrukken alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Peter Greven Nederland C.V. Voor links naar de webpagina’s van Peter Greven Nederland C.V. waarbij naast de webpagina’s ook andere content op het scherm van de gebruiker verschijnt (bijv. door middel van zogenoemde frames) of waarbij de indruk wordt gewekt dat de internetpagina’s van Peter Greven Nederland C.V. aan een derde zijn toe te schrijven (zogenoemde deeplinks), is eveneens voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Greven Nederland C.V. vereist.

Het volgende geldt voor alle links naar externe content:

Wij wijzen erop dat wij geen enkele invloed hebben op de content of vormgeving van de gelinkte websites. Daarom distantiëren wij ons hierbij expliciet van de content van alle pagina’s waarnaar op onze pagina’s wordt gelinkt. Wij eigenen ons de content van deze pagina’s niet toe. Deze verklaring geldt voor alle links op onze pagina’s en voor de content van alle pagina’s waarnaar de links leiden.

 

Privacyverklaring

Wij bedanken u voor uw bezoek aan onze website. Gegevensbescherming heeft voor ons een hoge prioriteit en wij willen dat u zich veilig voelt tijdens uw bezoek aan onze website.

 

Algemene informatie

Peter Greven Nederland C.V. hecht veel belang aan de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij handelen verantwoordelijk zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale privacywetten van de lidstaten of voorschriften inzake gegevensbescherming.Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen, als u hiervoor toestemming hebt gegeven of als er een overeenkomstige contractuele of wettelijke basis is.

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de aard, de omvang en het doeleinde van de verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens en over uw rechten inzake bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale privacywetten van de lidstaten of voorschriften voor gegevensbescherming is:

Peter Greven Nederland C.V.
Edisonstraat 1
NL-5928 PG Venlo
Tel: +31 6 38945520

 

Functionaris voor gegevensbescherming van Peter Greven Nederland C.V.

Onno Looijmans
Peter Greven Nederland C.V.
Edisonstraat 1
NL-5928 PG Venlo
Tel: +31 6 38945520
E-mail: o.looijmans@peter-greven.com


Voorwerp van de gegevensbescherming en definities

Volgens art. 4, lid 1 AVG is het voorwerp van gegevensbescherming alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, de zogenoemde persoonsgegevens. Volgens art. 4, lid 2 AVG is verwerking elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Peter Greven Nederland C.V. verwerkt uw persoonsgegevens volgens art. 6, lid 1, punt a-f AVG uitsluitend op basis van uw voorafgaande toestemming voor de afhandeling van een overeenkomst of om op uw verzoek vóór de totstandkoming van een overeenkomst maatregelen te nemen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op art. 6, lid 1, punt f AVG, is ons gerechtvaardigd belang, tenzij anders vermeld, de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

Alleen die gegevens worden opgeslagen die noodzakelijk zijn om de bovengenoemde doeleinden te realiseren en te behartigen.

 

Wissen van gegevens en opslagperiode

De persoonsgegevens worden opgeslagen, tot het doeleinde van de opslag niet langer van toepassing is of u uw toestemming hebt ingetrokken. Als u ons persoonsgegevens hebt verstrekt, gebruiken wij deze uitsluitend om uw vragen te beantwoorden, om met ons gesloten overeenkomsten af te handelen en voor de technische administratie. Ze worden alleen aan derden doorgegeven of overgedragen, als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van de overeenkomst, als dit noodzakelijk is voor de facturering of als u hiervoor vooraf uw toestemming hebt gegeven. Uw gegevens kunnen ook worden opgeslagen, als de Europese of nationale wetgever dat voorschrijft in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is. Als het doeleinde van de opslag niet langer van toepassing is, als u uw toestemming intrekt of als een door de Europese of andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tenzij de verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor de toekomst in te trekken. De opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, als u uw toestemming voor de opslag intrekt, als de gegevens niet langer noodzakelijk zijn om het doeleinde van de opslag te realiseren of als opslag om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

Als uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden, dan worden ze gewist. Als u uw toestemming wilt intrekken en uw gegevens wilt laten wissen, kunt u een e-mail sturen naar o.looijmans@peter-greven.com. Als gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, worden ze geblokkeerd. Ze zijn dan niet langer beschikbaar voor verder gebruik.

 

Rechten als betrokkene

(1) Overeenkomstig art. 15 AVG hebt u te allen tijd recht op gratis informatie van ons over de over u opgeslagen persoonsgegevens en op een kopie van deze gegevens. U hebt ook recht van inzage in de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
 • indien mogelijk de geplande opslagperiode voor de persoonsgegevens of anders de criteria om deze periode te bepalen;
 • het recht om de u betreffende persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, om de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke te laten beperken of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 • het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de bron van de persoonsgegevens, als deze niet bij u zijn verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in art. 22, lid 1 en 4 AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

U hebt ook het recht te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval hebt u ook het recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de overdracht.

Op verzoek verstrekken wij u graag informatie over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Neem in dat geval contact met ons op via o.looijmans@peter-greven.com of per post op het bovenstaande adres. Hier kunt u ook terecht met vragen over de behandeling van uw gegevens.

(2) Overeenkomstig art. 18 AVG hebt u het recht te eisen dat wij de verwerking beperken, als een van de volgende elementen van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • De betrokkene heeft overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, worden deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Als de verwerking volgens de bovenstaande voorwaarden beperkt is, wordt u door ons op de hoogte gebracht, voordat de beperking wordt opgeheven.

(3) Overeenkomstig art. 17 AVG hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, als een van de volgende gevallen van toepassing is en voor zover de verwerking niet nodig is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a AVG of art. 9, lid 2, punt a AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21, lid 2 AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8, lid 1 AVG.

Wanneer wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 17, lid 1 AVG verplicht zijn de persoonsgegevens te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene deze andere verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking ervan niet nodig is.

Het recht op gegevenswissing bestaat niet voor zover de verwerking nodig is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9, lid 2, punt h en i AVG en art. 9, lid 3 AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1 AVG, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

(4) Overeenkomstig art. 16 AVG hebt u het recht om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of de vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen.

(5) Indien u het recht op rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG) of beperking van de verwerking (art. 18 AVG) tegen ons hebt ingeroepen, zijn wij op grond van art. 19 AVG verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

(6) Overeenkomstig art. 20, lid 1 AVG hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Overeenkomstig art. 20, lid 1 AVG hebt u ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat wij u daarbij hinderen, indien de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6, lid 1, punt a AVG of art. 9, lid 2, punt a AVG of op een overeenkomst uit hoofde van art. 6, lid 1, punt b AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt uitgevoerd, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend.

Bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 20, lid 2 AVG hebt u bovendien het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is en geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van gegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend (art. 20, lid 3 AVG).

(7) Overeenkomstig art. 7 lid 3 AVG hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Overeenkomstig art. 22, lid 1 AVG hebt u het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, indien het besluit

 • niet noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons;
 • toegestaan is op grond van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op ons van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen; of
 • berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Als het besluit

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of
 • berust uw uitdrukkelijke toestemming,

nemen wij redelijke maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van onze kant, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Wij voeren geen automatische besluitvorming of profilering uit.

(8) Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u overeenkomstig art. 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.

Om uw rechten als betrokkene te beschermen of als u vragen hebt over de behandeling van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via o.looijmans@peter-greven.com of per post op bovenstaand adres.

 

 

Recht van bezwaar

Overeenkomstig art. 21 AVG hebt u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, punt e of f AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geval van een bezwaar niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien wij uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering die betrekking heeft op direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Wanneer wij uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 89, lid 1 AVG met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden verwerken, hebt u het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om uw recht van bezwaar uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen, bijv. via o.looijmans@peter-greven.com of per post op het bovenstaande adres. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

 

Veiligheid

Peter Greven Nederland C.V. neemt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wordt de informatie in gecodeerde vorm doorgegeven, om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

 

Kinderen

Peter Greven dringt er bij alle ouders en begeleiders op aan kinderen te informeren over het veilig en verantwoord omgaan met persoonsgegevens op het internet. Kinderen mogen zonder toestemming van hun ouders of begeleider geen persoonsgegevens doorgeven op de website van Peter Greven Nederland C.V.! Peter Greven verzekert dat het niet bewust persoonsgegevens van kinderen verzamelt, op enigerlei wijze gebruikt of zonder toestemming aan derden doorgeeft.

 

Specifieke informatie over gegevensbescherming voor de gegevensverwerkingsprocessen op de website

Gebruik van onze website

Bij het gebruik van onze website is het onvermijdelijk dat gegevens die uw browser aan ons doorgeeft, automatisch worden opgeslagen in de serverstatistieken. Het betreft het type en de versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), de hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres) en het tijdstip van de serveraanvraag. Deze opslag dient alleen voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Andere persoonsgegevens worden alleen verzameld, wanneer u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijv. in het kader van een aanvraag of registratie. In principe kunnen bovengenoemde gegevens niet aan specifieke personen worden toegewezen en worden deze gegevens niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld. 

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt f AVG, ons gerechtvaardigd belang is de exploitatie van onze website en de bijbehorende presentatie van ons bedrijf.

 

Bij contact via e-mail

Vanwege wettelijke voorschriften geven wij op onze website informatie waarmee snel elektronisch contact en rechtstreekse communicatie met ons mogelijk is. Deze omvat ook ons e-mailadres. Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden uw e-mailadres en andere door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens die bij de verzending van een e-mail worden doorgegeven, is art. 6, lid 1, punt f AVG. Als het doeleinde van het contact het sluiten van een overeenkomst is, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6, lid 1, punt b AVG.

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking van uw specifieke aanvraag. De verstrekte gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden na afhandeling van uw aanvraag zonder uw herroeping gewist en worden alleen gedurende de wettelijk voorgeschreven opslagperiode bewaard.

Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien het contact niet als doel heeft om een overeenkomst te sluiten. In dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

 

Bij gebruik van het contactformulier

U kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier. Daarvoor dient u uw naam en e-mailadres op te geven. Wij hebben deze informatie nodig om contact met u op te nemen en om uw aanvraag correct te kunnen toewijzen en beantwoorden. Andere informatie, zoals uw telefoonnummer, kunt u op vrijwillige basis verstrekken.

Wij verwerken uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a AVG of voor het voorbereiden of nakomen van contractuele relaties overeenkomstig art. 6, lid 1, letter b AVG. Uw gegevens worden na afhandeling van uw aanvraag zonder uw herroeping gewist en worden alleen gedurende de wettelijk voorgeschreven opslagperiode bewaard.

De persoonsgegevens die u ons via het contactformulier verstrekt, worden uitsluitend opgeslagen om uw aanvraag te beantwoorden of contact met u op te nemen, voor de bijbehorende technische administratie en/of voor het voorbereiden, onderbouwen, wijzigen en inhoudelijk regelen van eventuele contractuele relaties. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

U kunt de toestemming die u ons bij het gebruik van het contactformulier hebt gegeven, te allen tijde intrekken. In dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

 

Bij gebruik van het sollicitatieformulier

Als u bij ons wilt solliciteren, kunt u dat online doen via een sollicitatieformulier. Bij dit formulier dient u uw naam en e-mailadres in te vullen en uw sollicitatiedocumenten met de daarin vermelde gegevens als pdf-document te uploaden. Wij hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen en uw sollicitatie te verwerken. 

Wij verwerken uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a AVG of voor het voorbereiden of nakomen van contractuele relaties overeenkomstig art. 6, lid 1, letter b AVG. Uw gegevens worden na de volledige verwerking van uw sollicitatie zonder uw herroeping gewist en alleen gedurende de wettelijk voorgeschreven opslagperiode bewaard.

De persoonsgegevens die u ons via het sollicitatieformulier verstrekt, worden uitsluitend opgeslagen om uw sollicitatie te verwerken of contact met u op te nemen, voor de bijbehorende technische administratie en/of voor het voorbereiden, onderbouwen, wijzigen en inhoudelijk regelen van eventuele contractuele relaties. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

U kunt de toestemming die u ons bij het gebruik van het sollicitatieformulier hebt gegeven, te allen tijde intrekken. In dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

 

 

Gebruikte cookies

Cookies, analysetools, plug-ins en andere elementen van derden

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden, die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone enz.) worden geplaatst. Cookies veroorzaken geen schade op uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie worden gegevens opgeslagen, die telkens betrekking hebben op het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij daardoor direct kennis krijgen van uw identiteit. Analysetools evalueren het gebruikersgedrag van websitebezoekers en stellen de beheerder van een website in staat deze te optimaliseren en marketingmaatregelen aan te passen. Plug-ins en andere elementen van derden worden gebruikt om inhoud van deze aanbieders in de website te integreren.

a) Essentiële first party cookies

Het gebruik van onze essentiële first party cookies dient enerzijds om ons aanbod gebruiksvriendelijker voor u te maken. Zo gebruiken wij zogenoemde sessiecookies, waarmee wij kunnen vaststellen of u bepaalde pagina’s van onze website al hebt bezocht. Deze cookies worden bij het verlaten van onze website automatisch weer verwijderd.

Om de gebruikersvriendelijkheid nog verder te optimaliseren, maken wij ook gebruik van tijdelijke cookies, die slechts voor een welbepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Wanneer u dan later onze website opnieuw bezoekt, om een beroep te doen op onze services, wordt automatisch vastgesteld dat u al eens bij ons was. Zo hoeft u de gegevens en instellingen die u de vorige keer hebt ingevoerd, niet nogmaals in te voeren.

Deze gegevens worden uiterlijk na 6 maanden gewist.

Wij verwerken uw gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf via de door u bezochte website te presenteren en de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen. De rechtsgrond voor de verwerking is art. 6, lid 1, punt f AVG.

De meeste browsers aanvaarden deze cookies automatisch. U kunt uw browser echter zodanig configureren, dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat telkens een waarschuwing verschijnt, voordat een dergelijke cookie wordt aangemaakt. Een volledige uitschakeling van cookies is eveneens mogelijk, maar kan ertoe leiden dat de website niet correct wordt weergegeven of dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

b) Third party cookies, plug-ins en andere elementen van derden

De onderstaande door ons gebruikte third party cookies, plug-ins en andere elementen van derden worden alleen gebruikt met uw uitdrukkelijke toestemming en dus op basis van art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Het niet geven of intrekken van uw toestemming kan ertoe leiden dat de website voor u niet correct wordt weergegeven of dat u niet alle functies van de website kunt gebruiken.

Met third party cookies, plug-ins of andere elementen van derden willen wij zorgen voor een op de behoeften afgestemde vormgeving en voortdurende optimalisering van onze website.

De functiebeschrijvingen, de eventuele ontvangers van de gegevens, informatie over eventuele doorgifte aan een derde land en de opslagperiode vindt u in onderstaande toelichtingen over de afzonderlijke verwerkingsprocessen met third party cookies, plug-ins of andere elementen van derden.

(1) Google Analytics

Wij gebruiken op onze website Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google Analytics’). In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Deze informatie wordt aangewend om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik met het oog op marktonderzoek en een op de behoeften afgestemde vormgeving van de website.

Uw IP-adres wordt in geen geval gekoppeld aan andere gegevens van Google. Doordat op onze website de IP-anonimisering geactiveerd is met ‘anonymizeIP’, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf ingekort (zgn. IP-masking), zodat koppeling niet mogelijk is. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics vindt u bijv. bij Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl) en op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.com/intl/nl/policies/

Wij zijn met Google de standaardcontractbepalingen overeengekomen om ontbrekende of beperkte rechtsbescherming en de geringere gegevensbescherming in de VS in vergelijking met de EU tegen te gaan.

Wij gebruiken ook Google Analytics om gegevens van AdWords en het DoubleClick-cookie te analyseren voor statistische doeleinden. Indien u dit niet wilt, kunt u dit uitschakelen.

(2) Google Tag Manager

Wij gebruiken op onze website Google Tag Manager van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google Tag Manager’). Via deze tool kunnen wij codefragmenten van Google Analytics centraal integreren en beheren. Google Tag Manager zelf plaatst geen cookies en verzamelt alleen bepaalde geaggregeerde gegevens over de activering van tags, die naar eigen zeggen geen IP-adressen of andere persoonsgegevens bevatten.

Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot Google Tag Manager vindt u op https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=nl.

(3) YouTube

Wij integreren op onze website video’s van het sociale netwerk youtube.com, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS (‘YouTube’). YouTube LLC is een dochterbedrijf van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Wij gebruiken YouTube-video’s om de presentatie van onze website te verbeteren en om bezoekers van onze website te informeren over ons bedrijf en onze producten.

Wij gebruiken de twee-klik-methode voor YouTube, zodat video’s op onze website in eerste instantie alleen worden weergegeven in de vorm van een afbeelding met een playsymbool die geen verbinding maakt met de servers van YouTube, tot u op de afbeelding klikt en daarmee de YouTube-video oproept. Met een tweede klik kunt u dan de video afspelen. Een verbinding met de YouTube-servers komt pas tot stand, wanneer de YouTube-video wordt opgeroepen. In het kader van dit technisch proces ontvangt YouTube informatie over welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt.

Als u de video’s gebruikt, wordt de bijbehorende informatie, bijv. het aanklikken van de playknop, door uw browser aan YouTube doorgegeven, aan uw gebruikersaccount gekoppeld en opgeslagen.

Als u tijdens uw bezoek aan onze website met uw persoonlijke Google-account bent ingelogd, kan YouTube uw bezoek en de specifieke subpagina’s van onze website die u bezoekt, aan uw account koppelen. Als u geen Google-account hebt, is het nog steeds mogelijk dat YouTube uw IP-adres opslaat.

Indien u dit niet wenst, moet u uitloggen bij uw Google-account en uw cookies verwijderen, voordat u onze website bezoekt.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

 

Gebruikte cookies, analysetools, plug-ins en andere elementen van derden

 

Contact

Als u problemen, vragen of suggesties hebt, kunt u contact met ons opnemen per e-mail via o.looijmans@peter-greven.com of per post op bovenstaand adres.

Door de voortdurende ontwikkeling van het internet is het noodzakelijk dat wij ons privacybeleid regelmatig aanpassen. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen.

 

Status: mei 2023